Kursus Asas Pengajian Islam / Foundation Islamic Studies


Duration
12 Month(s)

Intakes
Jun Nov

Mode
Full Time

Tuition Fee
RM 5777.00

Loan

1. Nama Program: KURSUS ASAS PENGAJIAN ISLAM (R/221/3/0053)

2. Kod Program: FA01

3. Kelulusan Pengendalian oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPM):

(a) Nombor Surat Jabatan Pendidikan Swasta (JPS): JPT/BPP(U)1000-801/64/Jld.2 (36)

(b) Tarikh Surat Kelulusan: 14 September 2012

(c) Tarikh Tamat Kelulusan: 1 Januari 2018

4. Perakuan Akreditasi oleh Malaysian Qualification Agency (MQA) :

(a) Nombor Pendaftaran MQA: A8180

(b) Tarikh Akreditasi Penuh: 30/06/2010

5. Fakulti dan Jabatan yang Menawarkan Program:

(a)  Pusat Asasi KUIS

(b) Jabatan Pengajian Islam

6. Jenis Pengajian: Sepenuh Masa (Full Time)

7. Bahasa Pengantar Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P): Bahasa Melayu dan Bahasa Arab

8. Tempoh Pengajian: 3 Semester (1 Tahun) Setiap semester mengandungi 12 minggu kuliah dan 2 minggu peperiksaan akhir semester.

9. Waktu Perkuliahan (Aktiviti Pengajaran dan Pengajaran – P&P):

(a) Secara umumnya, KUIS membenarkan aktiviti perkuliahan dilaksanakan pada Isnin hingga Jumaat, diantara jam 8:00 pagi hingga 10:00 malam.

(b) Bagaimanapun, kebanyakan kuliah dilaksanakan pada waktu siang di antara jam 8:00 pagi hingga 6:00 petang bagi memberikan ruang ulangkaji secukupnya kepada pelajar pada waktu malam.

Susunan jadual perkuliahan adalah mengikut ketetapan Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) KUIS.

Hasil Pembelajaran Program

i. Menunjukkan kefahaman tentang fakta, konsep, prinsip dan proses dalam bidang asas ilmu Syariat Islam;

ii. Mengaplikasikan prinsip-prinsip asas yang digunakan oleh ahli tafsir, hadis, akidah, dan fiqh

berpandukan manahij ahli sunnah wal jamaah;

iii. Menjalankan aktiviti-aktiviti akademik seperti mengumpul, menganalisis, dan menilai rujukan-rujukan primer dan sekunder dalam pengajian Islam;

iv. Menguasai ilmu-ilmu asas Islam dan mampu menterjemahkan dalam bentuk lisan dan penulisan;

v. Mempraktikkan ilmu-ilmu Islam sebagai satu pembelajaran sepanjang hayat.

 

Jumlah Nilai Kredit Keseluruhan Program: 51 Kredit

 

Struktur Program

Semester 1

1. FIAK1103 AL-MADKHAL LI AL-AQIDAH WA AL-AKHLAK

2. FITH2103 TILAWAH

3. FLAI1113 AL-LUGHAH AL-ARABIAH LI AL-DIRASAH AL-ISLAMIAH I

4. FLAM1103 AL-MASADIR LI AL-DIRASAH AL-ISLAMIAH

5. FLEE1113 ENGLISH I

6. FTSC1103 INTRODUCTION TO COMPUTER

 

Semester 2

1. FIAM1103 AKHLAK MUSLIM

2. FIQT2102 TAFSIR AL-QURAN

3. FIQU2103 ULUM AL-QURAN

4. FLAI2113 AL-LUGHAH AL-ARABIAH LI AL-DIRASAH ALISLAMIAH II

5. FLEE2113 ENGLISH II

6. FLKP2003 COMMUNICATION SKILLS AND MUSLIM PROFESSIONALISM

 

Semester 3

1. FAIP3002 INTRODUCTION TO ISLAMIC PSYCHOLOGY

2. FCPP3103 PENGENALAN SAINS TINGKAH LAKU & PERKEMBANGAN MANUSIA

3. FIQH3102 AL-MADKHAL LI ILM AL-HADITH

4. FISF3103 AL-MADKHAL LI ILM AL-FIQH WA AL-USUL

5. FLAI3113 AL-LUGHAH AL-ARABIAH LI AL-DIRASAH AL ALISLAMIAH III

6. FLEE3113 ENGLISH III

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/ SPMV) dengan mendapat 5 kredit termasuk kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

International Applicant       

 • A pass in O-Level with at least Grade C in five (5) subjects including Grade C in Arabic Language; OR
 • Equivalent qualifications recognized by the Malaysian government.

Prospek kerjaya:

Program Asasi digubal sebagai landasan kepada pelajar lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau O Level yang berkelayakan untuk mengikuti kelas persediaan sebelum mengikuti pengajian tinggi diperingkat ijazah sarjana muda. Kelulusan diperingkat pengajian asasi tidak digunakan sebagai kelayakan untuk memulakan kerjaya.

 

Prospek Melanjutkan Pengajian ke Peringkat Lebih Tinggi:

(a) Layak melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Awam dan Universiti Swasta dalam dan luar negara yang mengiktiraf lulusan Asasi KUIS.

(b) KUIS juga menyediakan peluang melanjutkan pengajian ke program Ijazah Sarjana Muda berikut:

(i) Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI)

 • BI01 Syariah dengan Undang-Undang (Kepujian)
 • BI02 Al-Quran dan Al-Sunnah dengan Komunikasi (Kepujian)
 • BI03 Usuluddin dengan Multimedia (Kepujian)
 • BI04 Al-Quran dan Al-Qiraat (Kepujian)
 •  BI05 Dakwah Dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
 • BC01 Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua (Kepujian)
 • BC03 Bahasa Arab (Terjemahan) (Kepujian)

(ii) Fakulti Pendidikan (FPen)

 • BE01 Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) dengan Multimedia (Kepujian)
 • BE02 Pendidikan Islam dengan Multimedia (Kepujian)