Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)


Duration
30 Month(s)

Intakes
JUNE NOV

Mode
Full Time

Tuition Fee
RM 18050.00

Loan
PTPTN (Warganegara Malaysia)

1. Nama Program: DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM ( BAHASA ARAB) (R/224/4/0059)

2. Kod Program: IS11

3.Kelulusan Pengendalian oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPM):

(a). Nombor Surat Jabatan Pendidikan Swasta (JPS): JPT/BPP(U)1000-801/64/Jld.4(8)

(b). Tarikh Surat Kelulusan: 13 April 2015

(c). Tarikh Tamat Kelulusan:9 Julai 2020

4. Perakuan Akreditasi olehMalaysian Qualification Agency(MQA):

(a). Nombor Pendaftaran MQA: A6309

(b). Tarikh Akreditasi Penuh: 19/7/2010

5.Fakulti dan Jabatan yang Menawarkan Program:

(a). Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI)

(b). Jabatan Bahasa dan Linguistik Arab

6. Jenis Pengajian: Sepenuh Masa (Full Time)

7. Bahasa Pengantar Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P): Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Bahasa

Inggeris

8. Tempoh Pengajian: 5 Semester (2 Tahun 6 Bulan) Setiap semester mengandungi 14 minggu kuliah, 1 minggu ulang kaji dan 3 minggu peperiksaan akhir semester.

9. Waktu Perkuliahan (Aktiviti Pengajaran dan Pengajaran – P&P):

(a). Secara umumnya, KUIS membenarkan aktiviti perkuliahan dilaksanakan pada Isnin hingga Jumaat, di antara jam 8:00 pagi hingga 10:00 malam.

(b). Bagaimanapun, kebanyakan kuliah dilaksanakan pada waktu siang di antara jam 8:00 pagi hingga 6:00 petang bagi memberikan ruang ulangkaji secukupnya kepada pelajar pada waktu malam. Susunan jadual perkuliahan adalah mengikut ketetapan Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) KUIS.

Hasil Pembelajaran Program:

i. Mempraktikkan ilmu linguistik, kesusasteraan dan kemahiran Bahasa Arab dalam pelbagai lapangan kehidupan,

ii. Melaksanakan tanggungjawab kepada Allah, diri, pelajar, rakan sejawat, keluarga, masyarakat dan negara. iii. Mengaplikasi teknologi dalam bidang linguistik, kususasteraan dan kemahiran Bahasa Arab.

iv. Menggunakan Bahasa Arab untuk pembelajaran sepanjang hayat di samping mengekalkan jati diri yang tulen.

v. Mentadbir sebuah organisasi dengan cekap.

vi. Menghasilkan penyelidikan terkini untuk menyelesaikan masalah berkaitan ilmu linguistik, kususasteraan dan kemahiran bahasa Arab. Berhujah secara kritis, kreatif dan inovatif.

vii. Mengaplikasi ICT secara berkesan dalam aktiviti pembelajaran.

viii. Mengambil manfaat dari perkembangan bahasa Arab untuk keusahawanan.

ix. Menilai perkembangan linguistik dan kemahiran bahasa Arab di Malaysia secara dinamik dan proaktif.

Jumlah Nilai Kredit Keseluruhan Program: 91 Kredit

 Semester 1

 1. PENGAJIAN MALAYSIA 2 
 2. BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 1
 3. ENGLISH I 
 4. AL-ARABIAH LI DIRASAT ISLAMIYYAH I2 HIFZ AL-QURAN I 5
 5. ULUM AL-QURAN 
 6. ULUM AL-HADITH 
 7. AL-SIRAH AL-NABAWIYYAH 
 8. KO KURIKULUM 
 9. SISTEM TARBIYYAH PELAJAR

Semester 2

 1. BAHASA KEBANGSAAN A (U2)
 2. TASAWWUR ISLAM (U3)
 3. PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 4. ENGLISH II
 5. AL-ARABIAH LI DIRASAT ISLAMIYYAH II
 6. HIFZ AL-QURAN II
 7.  AL-TAFSIR
 8. ‘AL-MADKHAL ILA ILM AL-DAKWAH
 9.  SISTEM TARBIYYAH PELAJAR

Semester 3

 1. PENGHANTAR AKIDAH (U3)
 2. ENGLISH III
 3.  AL-ARABIAH LI DIRASAT ISLAMIYYAH III
 4. AKHLAK ISLAMIYYAH
 5.  HIFZ AL-QURAN III
 6. AL-AHKAM WA AL-ADILLAH SYARI’YYAH
 7. AL-MAAJIM AL-LUGHAWIYAH
 8. AL-DIRASAH AL-NASSIYAH FI AL-NAHW  WA AL-SARF
 9. SISTEM TARBIYYAH PELAJAR

Semester 4

 1.  AL-FIQH AL-ISLAMI (U2)
 2. HIFZ AL-QURAN IV
 3. AR-ARUDH
 4. AL – ADAB AL ARABI FI AL-ASR ALJAHILI WA SADR AL-ISLAM 
 5. AL BALAGHAH I
 6. FIQH AL-LUGHAH
 7. PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN ISLAM
 • KEUSAHAWANAN DAN PERANCANGAN  KEWANGAN
 • ALIRAN PEMIKIRAN SEMASA

       8.SISTEM TARBIYYAH PELAJAR

Semester 5

 1. LATIHAN BINA INSAN (U4)
 2.  AL-TARJAMAH
 3. AL-ADAB AL-ARABI FI AL-ASR ALUMAWI WA AL-ABBASI 
 4. AL-BALAGHAH II
 5.  AL-NUSUS AL-ADABIAH
 6. PENGHANTAR UNDANG-KELUARGA  ISLAM DI MALAYSIA
 •  TAREKAT, TASAWUF DAN PERKEMBANGAN DAKWAH
 • ILMU TAKHRIJ AL-HADITH
 •  AL-MASADIR LI AL-DIRASAT ALISLAMIYYAH

       7.SISTEM TARBIYYAH PELAJAR

Syarat Kelayakan Masuk: 

 Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara, dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dan lulus dalam salah satu (1) mata pelajaran Bahasa Arab atau Pengajian Islam; atau 

 Lulus Sijil Pengajian Islam (Tahap 3 KKM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau 

 Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Syarat Tambahan: 

Pelajar yang tiada asas Bahasa Arab : 

a. Perlu Menduduki Ujian Penempatan Bahasa Arab (Sesi Saringan) Sebelum Surat Tawaran Dikeluarkan; 

b. Pelajar Yang Berjaya Dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab Akan Ditawarkan Program Pengajian Berkaitan Di KUIS; 

c. Pelajar Yang Gagal Dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab, Surat Tawaran Tidak Akan Dikeluarkan Oleh KUIS. Pelajar Perlu Mengikuti Kursus Intensif Bahasa Arab (Kiba) Di KUISCeLL Untuk Tempoh Minimum 6 Bulan Dan Maksimum Setahun (Surat Tawaran Akan Dikeluarkan Oleh KUISCeLL). 

International Applicant

•Candidate must have graduated with at least 11 years experience of schooling; OR 

•A pass in O-Level with at least Grade C in three (3) subjects including Arabic Language; OR 

•Equivalent qualifications recognized by the Malaysian government.

 

Prospek Kerjaya:

Penolong Pegawai Tadbir, Juru Bahasa, Penterjemah, Pendakwah, Guru Bahasa, Ahli Akademik

Prospek Melanjutkan Pengajian ke Peringkat Lebih Tinggi:

(a). Layak melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana Muda Pengajian Islam di Universiti Awam dan Universiti Swasta dalam dan luar negara yang mengiktiraf lulusan KUIS.

(b). KUIS juga menyediakan peluang melanjutkan pengajian ke program berikut:

i. Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua (Kepujian)

ii. Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab (Terjemahan) (Kepujian)

iii. Lain-lain program ijazah sarjana muda KUIS yang bersesuaian.