image

Buku Penulisan Proposal Penyelidikan Ilmiah menghurai pelbagai aspek berkaitan penulisan proposal penyelidikan ilmiah.


Instructor Biography

Profesor Madya Dr Norfishah Mat Rabi merupakan pensyarah kanan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Penulis banyak memberi sumbangan dalam bidang akademik antaranya berpengalaman sebagai guru sekolah, pensyarah IPT/IPTS, penyelidik dan penulis buku dan jurnal. Penulis sangat aktif dengan penglibatan dalam bidang berkaitan penyelidikan sebagai pensyarah kursus kaedah penyelidikan di Institut Pendidikan Guru (IPG), Open University dan di UPSI, menjadi Ketua Penyelidik untuk geran-geran KPT, KPM, UPSI dan geran agensi luar (NGO). Beliau juga telah menghasilkan beberapa buah buku antaranya, Rahsia dan Keunikan Personaliti Kanak-kanak Autistik (2015), Transformasi Pendidikan Untuk Murid Kurang Upaya (2016), Rawatan Alternatif untuk Kanak-kanak Autistik (2020), Instrumen dan Saringan Kanak-kanak Berkeperluan Khas (2018) dan Pendidikan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Screening Instrument: Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus (2019). 

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.