image

Geografi merupakan suatu disiplin ilmu yang pantas mengalami perubahan kerana ia berkait langsung dengan elemen ruang dan masa. Segala perubahan yang berlaku dalam ruang akan memberi impak langsung kepada bidang geografi. Oleh itu, pendidik geografi seharusnya sentiasa bersedia di samping berupaya memberi respons yang sebaik mungkin kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam bidang geografi. Jika diperhatikan dalam tempoh terdekat ini, pembangunan dalam aspek pengetahuan geografi bersama-sama dengan aplikasi kemahiran, konsep dan nilai telah memberi suatu dinamisme baharu kepada pendidikan geografi.

Pelbagai isu yang dikemukakan dalam buku ini berkaitan dengan situasi sebenar dalam pendidikan geografi khususnya di sekolah. Walaupun mata pelajaran geografi merupakan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas tetapi telah timbul minat pelajar untuk mempelajari geografi di peringkat prauniversiti. Bidang geografi akan menjadi semakin penting dan perlu selagi manusia itu berinteraksi dengan alam sekitar. Pengetahuan dalam bidang geografi dianggap sebagai input penting dalam membuat keputusan pada hari ini dan masa hadapan terutamanya dari segi keberkaitan geografi dalam perancangan dan pembangunan negara. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia terhadap ruang akan memberi implikasi yang luas bukan sahaja kepada persekitaran fizikal tetapi juga kepada manusia.

Tinjauan terhadap literasi geografi turut dibangkitkan daripada segi keperluan dalam pendidikan masa kini dan geografi amat sesuai diajar sebagai satu mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan umum di pelbagai peringkat. Walaupun mata pelajaran geografi di sekolah telah dikelompokkan sebagai mata pelajaran pilihan di peringkat menengah atas, namun disiplin geografi masih lagi diperlukan dalam arus pendidikan negara pada masa kini. Peranan universiti awam penting dalam meletakkan disiplin geografi ini sama penting dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Disiplin geografi masih lagi menjadi pilihan kepada pelajar di peringkat universiti sama ada sebagai bidang major ataupun minor. ·

Pendidikan geografi juga tidak terkecuali daripada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (JCT) terkini. Pendidikan geografi juga mampu menarik pelajar sekiranya pengajaran berbantukan komputer dilakukan. Penggunaan Sistem Maklumat Geografi (SMG) cuba diperkenalkan dalam mata pelajaran geografi di sekolah agar guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka. Isu-isu semasa yang berkaitan dengan pendidikan geografi dikemukakan. Begitu juga beberapa pandangan serta cadangan yang dirasakan boleh membantu dalam mempertingkatkan lagi disiplin geografi di peringkat sekolah dan juga institusi pengajian tinggi setempat khususnya.


Instructor Biography

Abdul Hamid Abdullah adalah Profesor di Jabatan Geografi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), UPSI semenjak tahun 2001.

Mohmadisa Hashim, Mohd Faris Dziauddin dan Mohamad Suhaily Yusry Che Ngah adalah pensyarah di Jabatan Geografi, FSSK, UPSI. 

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.