product-view

Conquer Topikal BT SJKT Tahun 2

Category :  Practice
Publisher :  E-Tuition
( 757 )

$ 0.69

Description

இரண்டாம் ஆண்டிற்கான தமிழ்மொழி மாதிரி கேள்விகள் 30 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளன. இலக்கணம் மற்றும் இலக்கியம் அடிப்படையில் கேள்விகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்மொழி மாதிரி கேள்விகள் மலேசியக் கல்வி அமைச்சின் தொடக்கப்பள்ளிக்கான தர அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்மொழி மாதிரி கேள்விகள் அனைத்தும் மாணவர்களின் மொழித்திறனை வளர்க்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களின் மொழி ஆற்றலினை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வொரு தொகுதியும் ஒவ்வொரு அறிவார்ந்த தலைப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. தமிழ்மொழி மாதிரி கேள்விகள் மாணவர்களின் மொழித்திறனை வளர்க்கும் என்பது திண்ணமாகும்.

Copyright © 2020 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.