image

Modul ini memberi penekanan kepada kemahiran pemikiran logik dan kreativiti yang merupakan salah satu tunjang utama dalam asas pengaturcaraan. Skop modul ini merangkumi pengenalan terhadap konsep pemikiran komputasional dan diikuti dengan pembangunan algoritma yang menggunakan carta alir dalam penyelesaian masalah yang mampu memberikan pengetahuan permulaan kepada para pelajar berkaitan pengaturcaraan. Contoh-contoh dan latihan yang diberikan adalah berkaitan dengan kehidupan seharian yang mana dapat mengambarkan kepada pelajar bagaimana bidang komputer digunakan dalam kehidupan seharian agar mudah difahami. Modul ini sesuai digunakan untuk pelajar sekolah menengah atau pelajar yang ingin mempelajari logik pengaturcaraan.


Goals/Objectives

  • Algoritma
  • Penyelesaian Masalah
  • Pemikiran Komputasional
  • Carta Alir

Instructor Biography

Bersara sebagai Profesor Madya di UPSI. Berkelulusan dalam Matematik dan Sains Komputer di peringkat sarjana muda, IT di peringkat sarjana dan Pengkomputeran Internet di peringkat doktor falsafah. Telah berkecimpung dalam bidang pendidikan selama 32 tahun dengan berpengalaman mengajar dalam beberapa kursus seperti Pengaturcaraan, Pentaksiran, Teknologi Pendidikan dan Pengajaran IT untuk Sekolah Menengah. Telah menulis beberapa buah buku dan modul berkaitan pengaturcaraan serta memenangi Anugerah Buku Negara dalam bidang teknikal bagi buku bertajuk “Pengaturcaraan Berstruktur C++”. Selain itu, memenangi beberapa anugerah penyelidikan juga dalam bidang IT di Peringkat Antarabangsa.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.