image

Proses modenisasi dan globalisasi, telah mewujudkan trend dan fenomena baru dalarn kehidupan semua golongan rnasyarakat di negara ini. Fenornena ini rnenjadi cabaran kepada proses kaunseling. Perkara ini rnernberikan implikasi dan cabaran besar kepada pengamal perkhidmatan kaunseling yang rnemerlukan anjakan paradigma yang menyeluruh bagi mermanifestasikan ilmu pertolongan demi kesejahteraan masyarakat. Hala Tuju Kaunseling adalah terjemahan idea dan garapan polisi dalarn usaha untuk melahirkan pengamal ilmu kaunseling di institusi pengajian tinggi sejajar dengan aspirasi dan keperluan negara. Hala Tuju Kaunseling merupakan rangkuman idea dan kesekepatan pengamal-pengamal profesional kaunseling yang telah diadakan melalui seminar Hala Tuju Kaunseling anjuran Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Jabatan Pendidikan Tinggi dengan kerjasama institut pengajian tinggi di seluruh negara. Semoga buku ini boleh dijadikan sebagai asas dan pelan tindakan kepada pengamal-pengamal Bimbingan dan Kaunseling di IPT dan juga di pelbagai sektor baik awam mahupun swasta.


Instructor Biography

Abdul Ghani Sulaiman seorang penulis yang berpengalaman dalam bidang kaunseling.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.