image

Nota Focus-A adalah teknik yang berguna untuk membantu anda belajar dengan lebih berkesan, memperbaiki cara anda merakam maklumat, dan menyokong dan meningkatkan penyelesaian masalah kreatif.

Dengan menggunakan nota Focus-A, anda dapat mengenal pasti dan memahami struktur subjek dengan tepat. Nota Focus-A Bahasa Melayu Tahun 5 dicipta khas oleh panel pendidik yang sangat berpengalaman untuk memberikan cabaran yang diperlukan dan membantu anda mencapai penguasaan subjek.

Semua 26 topik nota telah dihasilkan berdasarkan kurikulum Malaysia dengan fokus pada pemerolehan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah yang akan menjadikan anda menguasai setiap topik dalam subjek tersebut.


Content Outline

Kata Nama
Kata Ganti Nama Diri
Kata Ganti Nama Tunjuk dan Tempat
Kata Tanya
Kata Kerja
Kata Adjektif
Kata Hubung
Kata Sendi Nama
Kata Seru
Kata Bilangan
Kata Ganda
Kata Bantu
Kata Nafi
Kata Pemeri
Imbuhan Awalan dan Imbuhan Akhiran
Imbuhan Apitan dan Imbuhan Pinjaman
Penjodoh Bilangan
Tanda Baca
Simpulan Bahasa
Perumpamaan
Sinonim
Antonim
Kata Banyak Makna
Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
Ayat Aktif dan Ayat Pasif
Jenis-jenis Ayat

Average Rating

5
Course Rating

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.