image

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi panduan bakal-bakal guru dan guru yang sedang mengajar.


Goals/Objectives

Pengajaran mestilah mengikut persediaan dalam RPH.

Guru boleh menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan dan perkembangan semasa pengajaran.

Instructor Biography

Kama bin Shaffeei berkelulusan Doktor Falsafah dalam bidang Pendidikan Khas di Fakulti Pembangunan Manusia, UPSI. Dalam kerjaya beliau pernah berkhidmat 23 tahun di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bermula 01 Januari 1997 hingga 30 Mei 2019. Beliau pernah bertugas sebagai guru di sekolah rendah dan menengah, menjawat jawatan jurulatih utama kokurikulum di Pejabat Pendidikan Daerah (PPD), Penolong Pengarah, Unit Pendidikan Khas di Jabatan Pendidikan Selangor dan Penolong Pengarah di Bahagian Pendidikan Khas, KPM di Putrajaya. Mula bertugas di UPSI pada 01 Jun 2019 hingga kini. Beliau telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ditahap Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Kedoktoran, Beliau juga teribat dalam melaksanakan penyelidikan, perundingan dan penyeliaan di peringkat UPSI, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), KPM dan Swasta.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.