image

“Pihak universiti perlu mengurus bakat kepimpinan dalam kalangan staf akademik bagi memastikan pentadbiran universiti dapat berjalan secara efisien dan efektif bagi mencapai KPI utama sesebuah pusat pengajian tinggi…” TAN SRI ABDUL HALIM ALI Pengerusi Lembaga Pengarah UTM.

“Buku ini wajar menjadi rujukan kepada staf akademik yang baru menceburi sektor Pendidikan tinggi. Dengan memahami dan menghayati asas-asas pentadbiran universiti, saya yakin mereka dapat menyumbang kepada pembangunan universiti yang berimpak tinggi…” DATO’ SERI IR. DR. ZAINI UJANG Mantan Ketuan Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi.

“Penerbitan buku seperti ini memang dinantikan oleh para pensyarah khususnya mereka yang dilantik sebagai pentadbir akademik universiti. Apa yang tertera di dalamnya boleh dijadikan asas untuk melahirkan pemimpin akademik efektif yang sangat diperlukan untuk memimpin universiti kearah kecemerlangan…” DATO’ PROF. EMERITUS IR. DR. ZAINAL MOHAMED Mantan Pengurusi Lembaga Pengarah UniMAP dan Mantan Naib Canselor UMK.

“Saya dapati penulis buku ini berusaha berkongsi pengalaman dalam hal pentadbiran universiti dari peringkat jabatan sehinggalah pentadbiran tertinggi agar ia boleh menjadi panduan dan pengajaran yang berguna untuk semua staf akademik…” PROF. DATUK IR. DR. WAHID OMAR Naib Canselor UTM

“Semua staf akademik perlu menjalani program kepimpinan akademik sama ada di UTMLead atau di AKEPT bagi membolehkan mereka menjadi sebahagian dari pemimpin universiti lebih maju dan cemerlang…” PROF. DR. SALLEH ABU Pengarah Kanan Pusat Kepimpinan Akademik UTM (UTMLead).


Instructor Biography

Prof. Emeritus Ir. Dr. Mohd Azraai Kassim ialah Professor dalam bidang kejuruteraan Alam Sekitar dan Jurutera bertauliah di Fakulti Kejuruteraan Awam (FKA), Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Pada masa yang sama, beliau juga memegang jawatan sebagai Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) UTM. Beliau berasal dari Kuala Kangsar, Perak. Mohd Azraai mendapat Pendidikan awal di Clifford Primary School, Kuala Kangsar; Pendidikan menengah rendah di Anglo Chinese School, Ipoh; dan seterusnya di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Selepas menamatkan A Levels di Swansea College of Further Education, Wales (1976-1978), beliau melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda (1978-1981) dab Ijazah Sarjana (1981-1983) dalam bidang Kejuruteraan Awam di University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Manchester, England. Kemudiannya, beliau melanjutkan lagi pengajian di peringkat Ph.D dalam bidang Kejuruteraan Alam Sekitar di University of Newcastle Upon-Tyne, United Kingdom, pada tahnun 1988 hingga 1992.

Selepas menamatkan pengajian di peringkat sarjana, Mohd Azraai memulakan kerjaya sebagai pensyarah di FKA, UTM mulai 30 November 1983. Sepanjang kerjanya, beliau di UTM, iaitu sebagai Ketua Jabatan, Kejuruteraan Alam Sekitar (1992-1994); Timbalan Dekan Akademik, FKA (1994-1997); Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pascasiswazah, FKA (Julai-Okt 1997); (1997-2000); Dekan, Fakulti Kejuruteraan Awam (1997-2000); Timbalan Naib Canselor Pembangunan (2000-2003); Dekan SPACE (2004-2008); Dekan Hal Ehwal Antarabangsa (2008-2009); Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa (2009-2012); dan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) (15 Januari 2012-2018). Selain daripada jawatan pentadbiran di peringkat Universiti, beliau juga merupakan Ahli Lembaga Pengarah kepada beberapa buah syarikat seperti di UTM Holdings Sdn. Bhd, Uni-Technologies Sdn. Bhd. dan MARSAH Sdn. Bhd.

Mohd Azraai juga aktif dalam penyelidikan, penulisan dan perundingan khususnya dalam bidang air dan air sisa. Beliau telah menerajui dan terlibat dalam lebih 21 buah projek penyelidikan dan 19 projek perundingan, serta menghasilkan dua buku terjemahan dan lebih 130 kertas jurnal dan prosiding. Beliau juga ialah ahli kepada beberapa pertubuhan professional seperti International Water Association (IWA), Environmental Management and research association of Malaysia (ENSEARCH) Felo Institut Jurutera Malaysia (IEM) Malaysian Society for Engineering and Technology (MySET) dan jurutera professional berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia.

Kini beliau merupakan Naib Canselor Universiti Teknologi MARA berkuatkuasa 15 Februari 2019.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.