image

Modul ini telah direka untuk mencapai objektif berikut:

 1. Untuk membantu pengguna dalam menentukan pemilihan statistik deskriptif atau inferensi dalam kajian yang dirancang,
 2. Untuk meningkatkan kemahiran statistik pengguna yang sedia ada.
 3. Untuk meningkatkan lagi mutu kajian yang dijalankan oleh para penyelidik

E-book bertajuk Penggunaan Statistik dalam Penyelidikan membolehkan seorang pengguna menguasai pengetahuan dan kemahiran statistik berikut: -

 1. Menakrifkan statistik dalam penyelidikan.
 2. Membezakan antara penyelidikan jenis kualitatif dan kuantitatif.
 3. Mengenalpasti jenis pembolehubah dalam penyelidikan.
 4. Mengelaskan pembolehubah dalam empat skala pengukuran yang berbeza.
 5. Membentuk hipotesis dari sesuatu soalan kajian.
 6. Mengaplikasikan statistik deskriptif dalam penyelidikan.
 7. Memilih kaedah statistik inferensi yang sesuai bagi sesuatu penyelidikan.
 8. Menjalankan ujian ke atas hipotesis menggunakan statistik inferensi. Dalam menjalankan ujian-ujian tersebut, pengguna harus boleh: -
 1. Membezakan antara hipotesis verbal (berbentuk ayat) dan simbolik (berbentuk simbol statistik)
 2. Mengenalpasti nilai signifikan dan nilai ujian statistik.
 3. Menginterpretasi keputusan dan membuat kesimpulan.

Goals/Objectives

Economics

Statistics

Business Mathematics

Research

SPSS

Smart PLS

 

Instructor Biography

I am a Phd graduate with 20 years experience in teaching various fields such as Economics, Statistics, Environment and Research. Currently actively involved in teaching all these fields.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.