image

Teknik mudah untuk penghasilan kompos daripada sisa makanan di rumah menggunakan tong kompos yang berupaya mempercepatkan proses pengkomposan.


Goals/Objectives

Melatih masyarakat untuk mengamalkan pengurusan sisa pepejal perbandaran secara lestari khususnya dalam aspek penjanaan, pengasingan & kitar semula sisa kering dan sisa basah kepada produk yang mempunyai nilai tambah.

Instructor Biography

Prof Madya Dr Norjan Yusof mempunyai kepakaran dalam bidang Bioteknologi Persekitaran dan Bioproses Teknologi.

 

Teknik penghasilan kompos dari sisa makanan di rumah merupakan hasil projek Knowledge Transfer Programme (KTP) yang diketuai oleh beliau melalui dana Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Menerusi projek ini, komuniti Bandar Sri Behrang, Tanjong Malim telah dilatih mengurus sisa pepejal domestik secara lestari termasuk penghasilan kompos dari sisa makanan.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.