image

Buku Pembelajaran Teradun dalam Sains Sukan ini merupakan panduan asas penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Buku ini dapat membantu pensyarah dan para mahasiswa/i mempraktikkan pelbagai aplikasi secara atas talian seperti MyGuru, Padlet, Whatsapp, Edmodo, Facebook, Blendspace, Google Docs, Twitter, Skype, You Tube, Dropbox, Jing dan sebagainya dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Era perkembangan teknologi masa kini sangat mempengaruhi proses pembelajaran dan pengajaran khususnya di institut- institut pengajian tinggi. Pelbagai tugasan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mudah dan berkesan menggunakan aplikasi-aplikasi atas talian dengan kehadiran atau tanpa kehadiran pensyarah. Setiap bab dalam buku ini memberikan maklumat asas tentang pembelajaran teradun dan cara menggunakan aplikasi atas talian dengan mudah mengikut keperluan sesuatu kursus yang dipelajari. Contoh kaedah pentaksiran dalam pembelajaran teradun juga diperjelaskan dalam buku ini supaya penilaian terhadap aktiviti pembelajaran dapat dilaksanakan secara terus dan berkesan. Keseluruhannya kandungan buku ini akan membantu meningkatkan minat terhadap penggunaan pelbagai aplikasi atas talian bukan sahaja dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran malah dalam kehidupan seharian yang semakin mencabar.


Instructor Biography

Profesor Madya Dr Gunathevan Elumalai dan Dr Nur Haziyanti Mohamad Khalid merupakan pensyarah di Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.