image

e-Book Ilmu Filologi dan Kajian Manuskrip Melayu ini dijadikan sebagai buku panduan untuk mempelajari sejarah perkembangan tulisan Jawi dan manuskrip Melayu. Kandungan e-Book ini berisi 10 Topik, bermula dari pembahasan latar belakang manuskrip Melayu; Disiplin/ilmu filologi dan kajian mansukrip I dan II; Pengertian teks; Penyelenggaraan teks I dan II; Istilah kaedah dalam kajian manuskrip; Kaedah pengeditan teks; Perkembangan penelitian filologi I dan II. Dan setiap topik ada rumusan, latihan dan rujukan. 


Goals/Objectives

1) e-Book Ilmu Filologi dan Kajian Manuskrip Melayu ini dijadikan sebagai buku panduan untuk mempelajari sejarah perkembangan tulisan Jawi dan manuskrip Melayu.

2) Kandungan e-Book ini berisi 10 Topik, bermula dari pembahasan latar belakang manuskrip Melayu; Disiplin/ilmu filologi dan kajian mansukrip I dan II; Pengertian teks; Penyelenggaraan teks I dan II; Istilah kaedah dalam kajian manuskrip; Kaedah pengeditan teks; Perkembangan penelitian filologi I dan II.

3) e-Book Ilmu Filologi dan Kajian Manuskrip Melayu ini berusaha memberikan huraian secara mendalam di setiap topik dari 10 topik yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan rumusan, latihan dan rujukan. 

Instructor Biography

Makmur Harun: Merupakan seorang Pensyarah Kanan yang berkhidmat di Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK), merupakan graduan Pondok Moden Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Ijazah Sarjana Muda dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. Sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi Selangor, dan Doktor Falsafah di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Sekarang, sebagai pensyarah kanan dan juga giat mengkaji, meneliti, menulis, melukis dan mencipta tulisan Jawi dan karya seni khat serta menganjurkan pameran seni berkenaan. 

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.